#Post Title #Post Title #Post Title
Saturday, December 31, 2011

2012 අංක මාරුව..

ලබන්නා වු නව වසර නීදුක් නිරොගි, සතුට සාමය සපිරි, සියලු පැතුම් ඉටුවන නව වසරක් වෙවා යාලුවනේ....

---♥-/▒▒/---/▒▒/--♥-/▒\---------♥-/▒▒▒▒\-----♥-/▒▒▒▒\---♥-\▒▒----/▒▒/
---♥-/▒▒▒▒▒▒▒/-♥-/▒▒▒\------♥-/▒▒---/▒▒/-♥-/▒▒---/▒▒/-♥-\▒▒-/▒▒/
--♥-/▒▒/---/▒▒/-♥-/▒▒-▒▒\----♥-/▒▒---/▒▒/-♥-/▒▒---/▒▒/----♥-\▒▒▒/
-♥-/▒▒/---/▒▒/-♥-/▒▒▒▒▒▒\--♥-/▒▒▒▒▒/---♥-/▒▒▒▒▒/--------♥-/▒▒/
♥-/▒▒/---/▒▒/-♥-/▒▒/----\▒▒\♥-/▒▒/---------♥-/▒▒/-------------♥-/▒▒/
... -♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫
----♥-/▒▒\----/▒▒/-♥-/▒▒▒▒/♥-\▒▒\------------/▒▒/
---♥-/▒▒▒\--/▒▒/-♥-/▒▒/------♥-\▒▒\--/▒\----/▒▒/
--♥-/▒▒/\▒▒▒▒/-♥-/▒▒▒▒/-----♥-\▒▒\/▒▒\-/▒▒/
-♥-/▒▒/---\▒▒/-♥-/▒▒/-----------♥-\▒▒▒/-\▒▒▒/
♥-/▒▒/-----\▒/-♥-/▒▒▒▒/---------♥-\▒▒/---\▒▒/
-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫
----♥-\▒▒\----/▒▒/-♥-/▒▒▒▒/--♥-/▒\------------♥-/▒▒▒▒\
-----♥-\▒▒\--/▒▒/-♥-/▒▒/-----♥-/▒▒▒\---------♥-/▒▒----\▒▒
------♥-\▒▒\/▒▒/-♥-/▒▒▒▒/-♥-/▒▒--▒▒\-----♥-/▒▒---/▒▒/
--------♥-\▒▒▒/--♥-/▒▒/-----♥-/▒▒▒▒▒▒\---♥-/▒▒▒▒▒/
---------♥-/▒▒/--♥-/▒▒▒▒/-♥-/▒▒/-----\▒▒\♥-/▒▒/----\▒▒\

◕▄███▄◕──◕▄██▄◕──◕▄███◕─◕▄███▄◕ ◕▀──██◕─◕██──██◕───◕██◕─◕▀──██◕ ◕──██◕──◕██──██◕───◕██◕─◕──██◕ ◕─██◕───◕██──██◕───◕██◕─◕─██◕ ◕█████◕──◕▀██▀◕───◕▄██▄◕◕█████◕


කැලැන්ඩරේ හැට්යට අලුත් අවුරුද්දක්. මොනාද ඉතින් මේ අවුරුද්දේ සැලසුම්. ගොඩක් අයට ගොඩක් දෙවල් ඇති. මට නම් මෙකේ විෂේශත්වයක් නැ. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුලුවන් මන් රිනාත්මක පොරක් කියල. මම එහෙමද? මන් එහෙම හිතන්නේ නැ. ජිවිතේ අපිට උදාවන හැම තප්පරයක්ම, අලුත් අලුත් සිතුවිලි, අලුත් බලපොරොත්තු ගැන හිතන්න පුලුවන්. ඇයි එකට දින මරුවෙනකන් ඉන්නේ.
තව දෙයක් ඊයේ 31 එක වසරක අවසානයක්. ඒ අවසානයත් අලුත් අවුරුද්දක ආරම්බයත් එක්ක කිදෙනෙක් බිලා නැගිට ගන්න බැරිව ඇතිද? තව පිරිසක් පොලිස් කුඩුවල, තවත් කි දෙනෙක් අනෙක් අයව අපහසු තවයන්ට ලක් කරල සතුටු වෙන්න ඇතිද? අලුත් කියගෙන සමරන්නේ මේ දේ ද? අපි හැමොගෙම අකල්ප වල වෙනසක් ඇතිවෙන්න ඔන. අපි මේ පරිසරයත්, මින්සුන් විසින් මිනිසුන්ට සිදුවන හානියත් කොච්චරද?
 2011 ඉවරයි 2012 අවා ගොඩක් දෙවල් තිරනය වෙන වසරක් වෙවි.
[ Read More ]
Saturday, December 17, 2011

විඩියො එඩිටින් වලට එල.

CyberLink PowerDirector 5.0 Premium
මම විඩියො එඩිටින් ගැන කියන්න මෙලො දෙයක් දන්නේ නැ. එත් මන් මෙකෙන් විඩියො කිහිපයක් හැදුව එලටම අවා. පොඩි සොෆ්ට්වෙයා එකක් එත් ලොකු වැඩ කරන්න පුලුවන්. ඔයාලත් ට්‍රයි කරල බලන්න. මෙකේ නිව් වර්ශන් තියනවා එවා ලොකු වැඩි. පි4 එකක උනත් ඔක වැඩ.
කැලි 7ක් ඇති බගන්න. ඒකල්ල අන් සිප් කරගන්න. දිල තියන යුස නෙම් පවිච්චි කරන්න.
වැඩක් උනානම් කොමෙන්ටුවකුත් දාලම යන්න.
ස්තුති..

1 කැල්ල බාගන්න.
2 කැල්ල බාගන්න.
3 කැල්ල බාගන්න.
4 කැල්ල බාගන්න.
5 කැල්ල බාගන්න.
6 කැල්ල බාගන්න.
7 කැල්ල බාගන්න.
[ Read More ]